Menu

KACZOR ANDRZEJ

ur. 16.10.1904 - zm. 22.11.1981

Andrzej Kaczor urodził się 16 października w 1904roku w Wólce Turebskiej w województwie lwowskim. Studia wyższe w latach 1927; 1931 - 1933 odbył w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim – Wydział Filozoficzny w zakresie filologii polskiej.  Po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał tytuł magistra filozofii udokumentowany dyplomem. Po odbyciu praktyki nauczycielskiej został zwolniony z egzaminu państwowego (pedagogicznego) i nabył kwalifikacje zawodowe do nauczania języka polskiego jako przedmiotu głównego w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich państwowych i prywatnych.W okresie pracy zawodowej prowadził zajęcia z języka polskiego, historii, nauki o Polsce i świecie współczesnym. Wykładał  także m.in. na Kursach Wieczorowych dla Dorosłych. Dnia 1 stycznia 1948r. został  mianowany nauczycielem Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. Równocześnie na okres roku szkolnego  1948/1949 powierzono mu  pełnienie obowiązków dyrektora Prywatnej  Ogólnokształcącej Koedukacyjnej Szkoły Stopnia Licealnego w Rozwadowie. W związku z jej upaństwowieniem, pełnienie powyższej funkcji zostało mu przedłużone do 31 lipca 1950 roku.  W roku 1950 uzyskał zgodę władz na zaliczenie do lat zatrudnienia okresu od 1 września 1939r. do 29 kwietnia 1945r., w którym to czasie pełnił służbę wojskową i przebywał w niewoli niemieckiej. Dnia 1 sierpnia 1950 roku został  przeniesiony na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Stopnia Podstawowego i Licealnego w Nisku, na którym pracował do dnia 31 sierpnia 1955 roku. Na okres od 1 września 1955r do odwołania został skierowany do pracy w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Stalowej Woli. Od  1 września 1957 do dnia 31 sierpnia 1958 pracował w  Wydziale Oświaty. W latach 1958 – 1966 był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Stalowej Woli. Na okres od 1 września 1960r. do 31 sierpnia 1961r został zatrudniony w charakterze kontraktowego nauczyciela w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. Od roku 1966 stan zdrowia mgra Andrzeja Kaczora ulegał stopniowemu pogarszaniu, co zmuszało go   do  korzystania z urlopów zdrowotnych ,a w końcu do przejścia na emeryturę  w 1968 roku. Zmarł 22 listopada 1981 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli.
 
 

Lokalizacja grobu: B / A / 17